"No wonder you get along so well. Oh, yeah? Oh, yeah?"

GetYarn